Udruženje "Naša zemlja"

Centar za održivi razvoj ruralnih područja

Usluge

Pomoć pri izradi aplikacija za podsticajne mere

Pomoć pri izradi aplikacija za podsticajne mere

Republika Srbija, AP Vojvodina i lokalne samouprave u toku budžetske kalendarske godine raspisuju konkurse za podsticajne mere iz raznih oblasti. Udruženje Naša Zemlja u saradnji sa svojim stručnim kolegama (pravnicima, ekonomistima) i agencijom koja se bavi pružanjem usluga koje su usmerene na to da se poljoprivrednim gazdinstvima (proizvođačima i prerađivačima), kao i malim i srednjim preduzećima, ali i onima koji tek započinju svoje poslovanje obezbedi pouzdana pomoć koja će u potpunosti zadovoljiti specifične potrebe korisnika/aplikanta za određene podsticajne mere ili kredite.

Izrade poslovnih planova i investicionih programa

Izrade poslovnih planova i investicionih programa

Svako od vas se sigurno već susreo sa pojmom investicionog plana ili poslovnog (biznis) plana, da li pri nekom prethodnom konkurisanju na javni poziv ili za kredit kod poslovne banke.

Važno je istaći, da Poslovni plan nije čisto popunjavanje tabela iz obrazaca koje dobijete u sklopu konkursa. Poslovni plan je najvažniji deo konkursne dokumentacije i predstavlja jednu sveobuhvatnu studiju koja treba da opisno i numerički pokaže, odnosno da dokaže, da je vaše gazdinstvo ili firma u mogućnosti da u toku celog trajanja projekta održi likvidan nivo, odnosno da se dokaže da će projekat biti uspešno realizovan i završen, pod uslovima i vremenskom okviru iz biznis plana. Poslovni planovi, a posebno investicioni programi koji su obuhvatniji, obimniji i veoma složeni elaborati, sadrže određene delove bez kojih nisu prihvatljivi kod odobravanja projekta, tako da se ovaj složen posao prepušta stručnjacima koji su za to zaduženi da bi investicija došla u fazu odobrenja i realizacije.

Edukacije, konferencije, radionice i manifestacije

Edukacije, konferencije, radionice i manifestacije

Udruženje igra važnu ulogu u oblasti obrazovanja i edukacije građana kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Ono često organizuje različite edukativne programe i događaje kako bi promovisala znanje i veštine unutar svojih zajednica.

Edukacije su uvek ciljane jer su usmerene na konkretne potrebe svojih članova ili zajednice. Na taj način, edukacije su prilagođene i fokusirane na rešavanje specifičnih problema ili izazova. One imaju neprofitni pristup što znači da se njihovi programi edukacije ne sprovode radi profita. Cilj im je da pruže vredne resurse i znanja svojim članovima ili široj javnosti.

Udruženje organizuje različite vrste edukativnih događaja kao što su radionice, seminari i konferencije. Ovi događaji omogućavaju učesnicima da steknu nova znanja, razmene iskustva i razviju nove veštine.

Ove aktivnosti koje drže udruženja često pružaju priliku za umrežavanje sa stručnjacima i kolegama iz iste oblasti. Ovo je korisno za uspostavljanje kontakata i razmenu informacija.

Udruženje ima društveno odgovoran pristup i sprovodi edukacije koje podržavaju pozitivne promene u zajednici.

Podaci o udruženju

Udruženje “NAŠA ZEMLjA”
Centar za održivi razvoj ruralnih područja
Novi Sad, Radnička 51
Tel: 060/3999669
PIB: 104400951
MB: 08858527
Tekući račun: 205-0000000106370-11

© Naša zemlja 2023